Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
Trực tuyến: 4
Tổng truy cập: 1036399
Thông Tin chung
Thông báo tuyển dụng

UBND QUẬN G̉ VẤP
 TRƯỜNG TRUNG CẤP
   NGHỀ QUANG TRUNG

Số: 204 /TB-QT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


G̣ Vấp, ngày 27 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Trường TCN Quang Trung

Năm 2019


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lư viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận G̣ Vấp về giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Quận G̣ Vấp năm 2019;

Thực hiện Công văn số 4116/UBND-NV ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận G̣ Vấp về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Trung cấp nghề Quang Trung năm 2019;

 Căn cứ Đề án vị trí việc làm số 100/ĐA-QT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Trường TCN Quang Trung và nhu cầu thực tế của trường cần xét tuyển viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

        Trường Trung cấp nghề Quang Trung thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng:

        Năm 2019, trường có nhu cầu tuyển dụng 13 viên chức (giáo viên) và 08 viên chức (nhân viên), cụ thể:

1.1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp: 13 giáo viên

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lư thuyết hạng III.

1.2. Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 01 chỉ tiêu

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm hạng IV

1..3. Nhân viên Giáo vụ: 02 chỉ tiêu

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên giáo vụ hạng IV

1.4. Nhân viên Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên Thủ quỹ hạng IV

1.5. Nhân viên Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp: 04 chỉ tiêu

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp hạng III.

II. Điều kiện đăng kư dự tuyển:

1. Đối tượng dự tuyển:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xă hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kư dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng kư dự tuyển; có lư lịch rơ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;

Có Chứng chỉ ngoại ngữ với tŕnh độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với tŕnh độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tŕnh độ B (hoặc Pháp, Anh, Đức, Hoa); TOEFL 400 ITP hoặc 42 IBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên.

Có chứng chỉ tin học với tŕnh độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với tŕnh độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Lưu ư: Nếu ngạch chuyên ngành có quy định riêng về tiêu chuẩn tŕnh độ ngoại ngữ và tin học th́ thực hiện theo quy định chuyên ngành.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

2. Đối tượng không tham gia dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự; đang chấp hành bản án, quyết định về h́nh sự của ṭa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lư hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức:

Căn cứ Khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn 4913/SNV-CCVC ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc hợp đồng lao động và xét tuyển đặc cách ở đơn vị sự nghiệp công lập;

Trường Trung cấp nghề Quang Trung xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các đối tượng, chỉ tiêu và quy tŕnh cụ thể như sau:

- Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu tŕnh độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xă hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xă hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xă hội một lần th́ được cộng dồn), gồm:

+ Người kư hợp đồng lao động theo đúng qui định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Cán bộ, công chức cấp xă;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Trường hợp đă là viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ư chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xă hội – nghề nghiệp, tổ chức xă hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

4. Điều kiện dự tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

4.1. Dự tuyển vị trí giáo viên:

* Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu.

* Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lư thuyết hạng III.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

- Đáp ứng tiêu chuẩn về tŕnh độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH.

- Có tŕnh độ ngoại ngữ, tŕnh độ tin học theo Mục 1.1 của phần III.

- Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy như: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề tŕnh độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp hoặc tương đương. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề dự tuyển.

4.2. Dự tuyển vị trí nhân viên:

4.2.1. Nhân viên giáo vụ:

* Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

* Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Nhân viên hạng IV

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có tŕnh độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  hoặc tương đương trở lên.

- Có tŕnh độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

4.2.2. Nhân viên thiết bị - thí nghiệm:

* Số lượng: 01 chỉ tiêu

* Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Nhân viên hạng IV

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành về kỹ thuật: Điện, điện tử, CNTT…

- Có tŕnh độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

- Có tŕnh độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

4.2.3. Nhân viên thủ quỹ:

* Số lượng: 01 chỉ tiêu

* Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Nhân viên hạng IV

- Tốt nghiệp tŕnh độ Trung cấp Kế toán – tiền lương.

- Có tŕnh độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

- Có tŕnh độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

4.2.4. Nhân viên Tư vấn – hỗ trợ doanh nghiệp:

* Số lượng: 04 chỉ tiêu

* Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Chuyên viên hoặc tương đương - hạng III.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có tŕnh độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

- Có tŕnh độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

(Đính kèm Phụ lục về chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện tuyển dụng viên chức).

III. Nguyên tắc tuyển dụng:

1. Việc tuyển dụng viên chức căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đă được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch viên chức tương ứng; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đă được UBND Quận G̣ Vấp giao.

2. Việc tổ chức tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật để lựa chọn được những người có năng lực, tŕnh độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; đảm bảo tính cạnh tranh công bằng.

3. Người đăng kư dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lư theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đă công bố kết quả tuyển dụng.

4. Người đăng kư dự tuyển chỉ được đăng kư dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng kư dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng kư dự tuyển không hoàn trả lại sau khi đă đăng kư tham gia dự tuyển.

5. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

IV. Hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng kư dự tuyển:

1. Hồ sơ đăng kư dự tuyển: Phiếu đăng kư dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ(theo mẫu 1);

* Lưu ư:

- Nếu hồ sơ của thí sinh khai không trung thực th́ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả xét tuyển. Người trúng tuyển, nộp 02 bộ hồ sơ và xuất tŕnh bản chính văn bằng chuyên môn, và các chứng chỉ để đối chiếu, kiểm tra.

-Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đă công bố kết quả tuyển dụng.

2. Địa điểm, thời gian nhận phiếu đăng kư dự tuyển:

- Thí sinh nộp phiếu đăng kư dự tuyển trực tiếp tại Pḥng Hành chính - Quản trị của Trường Trung cấp nghề Quang Trung,số 689 Quang Trung, Phường 8, quậnG̣ Vấp, số điện thoại liên hệ: (028).38958179 hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Thời gian nhận phiếu đăng kư dự tuyển: Trong ṿng 30 ngày kể từ ngày 27/ 8/ 2019 đến 27/ 9/ 2019.

* Lưu ư:

- Phiếu đăng kư dự tuyển ghi rơ địa chỉ và số điện thoại, email cá nhân liên hệ.

- Không tiếp nhận phiếu đăng kư dự tuyển bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo qui định.

V. H́nh thức và nội dung tuyển dụng:

1. H́nh thức tuyển dụng:

Trường Trung cấp nghề Quang Trung tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng h́nh thức xét tuyển, theo 02 ṿng như sau:

- Ṿng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp th́ người dự tuyển được được tham dự ṿng 2.

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại ṿng 1, ứng viên được thông báo triệu tập tham dự ṿng 2.

- Ṿng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, tŕnh độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn, thực hành.

2. Thang điểm phỏng vấn, thực hành: Được tính theo thang điểm 100.

3. Thời gian phỏng vấn, thực hành: Thông báo sau khi có kết quả xét tuyển ṿng 1.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

- Có kết quả phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm ṿng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn (nếu có) cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng th́ người có kết quả điểm phỏng vấn ṿng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được th́ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên th́ chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi ṿng 2.

- Người trúng tuyển vào viên chức phải đến kư hợp đồng làm việc và nhận nhiệm vụ trong thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại ṿng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại ṿng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ t́nh nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đă hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại ṿng 2.

VI. Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (không thu lệ phí đối với trường hợp xét tuyển).

VII. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển:

1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng kư dự tuyển:

- Phát hành, hướng dẫn và tiếp nhận phiếu đăng kư dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng: Từ ngày 27/ 8/ 2019 - đến hết ngày 27/ 9/ 2019.

- Thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: Từ ngày 30/ 9/ 2019 - đến hết ngày 01/ 10/ 2019.

- Tập trung ứng viên dự tuyển: Dự kiến từ ngày 14/10/2019 đến ngày 15/10/2019.

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 17/10/2019 đến ngày 19/ 10/2019.

- Thời gian công bố kết quả: Dự kiến từ ngày 25/10/2019  đến hết ngày 26/10/2019.

- Thời gian thông báo trúng tuyển và nhận nhiệm sở: Dự kiến từ ngày 05/11/2019 đến ngày 16/11/2019.

2. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Trường Trung cấp nghề Quang Trung hoặc gửi theo đường Bưu chính: về địa chỉ 689 Quang Trung, Phường 8, Quận G̣ Vấp, số điện thoại liên hệ: (028).38958179 hoặc 0937003880.

3. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trường Trung cấp nghề Quang Trung, địa chỉ 689 Quang Trung, phường 8, quận G̣ Vấp.

Nhấp vào đây tải phiếu đăng kư tuyển dụng

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- UBND Quận;

- Pḥng Nội vụ;

- Lưu: VT.

                                                                                            (Đă kư)

                                                                                        Tạ Thị Thu Hồng

[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Thông tin khác
TÌM KIẾM THÔNG TIN
TƯ VẤN ĐÀO TẠO
   
 
   
 
 
 
 
Địa chỉ: 12 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp. HCM - Điện thoại: 08.389466097 - 35893258 - 35893259 - Fax: 08.38958179
 
  www.quangtrungtech.edu.vn Thiết kế bởi Trang Web Vàng